Työsuojelukoordinaattori

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tahon (rakennuttaja) on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Em. asioiden toteutumiseksi Valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta (205/2009, 426/2004) edellytetään, että rakennuttaja nimeää rakennushankkeille työturvallisuusvastaavan eli työturvallisuuskoordinaattorin.

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009 / 205 / 2 luku / 5 § ensimmäinen lause. Rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori.

Turvallisuuskoordinaattori on rakennuttajan edustaja.

Turvallisuuskoordinaattorin tehtäviä määrittelee myös EU-direktiivi (92/57 ETY). Rakennuttajan on huolehdittava siitä, että turvallisuuskoordinaattorilla on pätevyys, toimivaltuudet ja muut edellytykset tehtävistä huolehtimiseen.