Säkerhetskoordinator

Den som inleder ett byggprojekt (byggherren) måste sörja för att byggnaden planeras och byggs i enlighet med de regler och bestämmelser som gäller byggande.

För att ovan nämnda ska verkställas förutsätts det i Statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten (205/2009, 426/2004) att byggherren utser en säkerhetskoordinator för byggprojektet.

Statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten 26.3.2009 / 205 / 2 kap. / 5 § första meningen. Byggherren ska för varje byggprojekt utse en kompetent säkerhetskoordinator som motsvarar byggprojektets kravnivå.

Säkerhetskoordinatorn är byggherrens representant.

Säkerhetskoordinatorns uppgifter bestäms även i ett EU-direktiv (92/57/EEC). Byggherren ska se till att säkerhetskoordinatorn har tillräcklig kompetens, nödvändiga befogenheter och andra förutsättningar för att sörja för byggprojektet i fråga.

Ansvarig arbetsledare och byggnadskontrollant

Den ansvariga arbetsledaren leder byggarbetet samt sörjer för att regler och bestämmelser som gäller byggande följs. Den ansvariga arbetsledaren ansvarar även för bygglovet och att god byggnadssed följs på byggplatsen samt för arbetarsäkerheten.

Läs mera!

Byggherretjänster

Vi sköter allt projekteringsarbete efter kundens behov, till exempel arkitekt-, lov- och byggritningar. Vi utför arbetet på tim- eller entreprenadbasis enligt avtal.

Läs mera!

Kontaktuppgifter

Varje byggprojekt är unikt och vi kartlägger våra kunders behov individuellt. Lämna en kontaktbegäran med blanketten, så tar vi fram en lämplig tjänstehelhet åt dig.

Ta kontakt och vi berättar mera!