Säkerhetskoordinator

Den som inleder ett byggprojekt (byggherren) måste sörja för att byggnaden planeras och byggs i enlighet med de regler och bestämmelser som gäller byggande.

För att ovan nämnda ska verkställas förutsätts det i Statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten (205/2009, 426/2004) att byggherren utser en säkerhetskoordinator för byggprojektet.

Statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten 26.3.2009 / 205 / 2 kap. / 5 § första meningen. Byggherren ska för varje byggprojekt utse en kompetent säkerhetskoordinator som motsvarar byggprojektets kravnivå.

Säkerhetskoordinatorn är byggherrens representant.

Säkerhetskoordinatorns uppgifter bestäms även i ett EU-direktiv (92/57/EEC). Byggherren ska se till att säkerhetskoordinatorn har tillräcklig kompetens, nödvändiga befogenheter och andra förutsättningar för att sörja för byggprojektet i fråga.