Ansvarig arbetsledare och byggnadskontrollant

Ansvarig arbetsledare

Den ansvariga arbetsledaren leder byggarbetet samt sörjer för att regler och bestämmelser som gäller byggande följs. Den ansvariga arbetsledaren ansvarar även för bygglovet och att god byggnadssed följs på byggplatsen samt för arbetarsäkerheten.

Den ansvariga arbetsledaren ska bl.a. se till att:

1) byggnadstillsynsmyndigheten underrättas om att byggandet påbörjats;
2) byggnadsarbetet utförs i enlighet med det beviljade tillståndet och att gällande lagstiftning och föreskrifter om byggande iakttas i arbetet;
3) åtgärder som behövs med
anledning av uppdagade brister och fel vidtas under byggnadsarbetet;
4) sådana syneförrättningar som föreskrivs i tillståndet begärs i tillräckligt god tid och att inspektioner och åtgärder som fastslagits vid det inledande mötet eller i något annat sammanhang utförs i ändamålsenliga arbetsskeden;
5) godkända ritningar och nödvändiga specialritningar,
ett uppdaterat inspektionsprotokoll för bygget, eventuella testresultat samt andra nödvändiga handlingar finns tillgängliga på byggarbetsplatsen.
(Markanvändnings- och byggförordningen 73 §)

Byggnadskontrollant

Via oss får du även tjänster som gäller övervakningen av byggarbetsplatsen. Det är svårt och dyrt att i efterhand korrigera felaktiga konstruktioner eller lösningar som gjorts på byggplatsen. Med rätt övervakning under arbetstiden kan du vara säker på att byggplatsen har genomförts som planerat och att projektet går framåt.

Det är bra att få med kontrollanten i byggprojektet så tidigt som möjligt, eftersom han deltar i projekteringen, i entreprenadanbudsskedet och i entreprenadförhandlingarna samt vid alla möten. Till kontrollantens uppgifter hör även att arrangera byggplatsmöten, där man går igenom hur projektet håller tidplanen, hur planerna förverkligas och eventuella ändringar. Vid byggplatsmötena deltar huvudentreprenören, underentreprenörer, alla konstruktörer och eventuellt den som påbörjar byggprojektet.

Ab Chri-Cons Oy är en obunden, ”tredje part” som säkerställer att projektet löper som planerat.